Getting your Trinity Audio player ready...
  • Singers: Ravindra Sathe, Devki Pandit and four more
  • Movie: Maherchi Manas
  • Director: Kamalakar Torane
  • Music Director: Sudhir Phadke

This is a devotional song based on 12 Jyotirlingas of lord shiva. But if you listen to the quality and greatness of the music composition you will be amazed!

This song actually has 12 different phrases combined into one song, each one describes the Jyotirlinga (the place or temple of lord Shiva). The lyricist of this song has done an amazing job of describing exactly what those Jyotirlingas were created.

Original

Recent version

Story behind the song and rendition

Although this is religious song, the way this composition is made, it is marvellous. This song surely is favourite of Lord Shiva’s followers and devotees, but can not be limited to this group though.

The song is a little over 12 mins but had to be recorded in a single take. The singers had to sing their parts precisely without any mistake, else it would have to be started over again. Making mistake while singing was not an option. So I think the singers have done an amazing job of making this song in one take.

Another thing I would like to highlight is the slow beats used in the song for the main lines. All 12 phrases are having a different tunes but it all comes back to the main tune nicely! From fast paced tempo to slower ones, it is kind of mixture of all kinds of beats, well arranged in a great song. Please listen to this wonderful song and let us know. 🙂

# Lyrics

तिथे नांदे शंभू कैलासाचा पती

बारा पुण्यक्षेत्री बारा लिंगेबारा ज्योती
तिथेनांदे शंभू कैलासाचा पती

दक्षशापेचंद्र पुरा कोमेजला
शिवकृपायोगे पुन्हा तेजाळला
ज्योतिर्लिंग हे पहिले ब्रह्मदेवेदे स्थापियले
सोरटीचा सोमनाथ नामेंयाची ख्याती
तिथेनांदे शंभूकैलासाचा पती

श्रीशैल गिरीशिखरी शिवतेज वास करी
सती चंद्रावतीसाठी इथे आले उमापती
शैलमल्लिकार्जुन गुण भक्तजन गाती
तिथेनांदे शंभूकैलासाचा पती

दैत्दैयदूषण करी निर्दाळण हुंका हुं रानेत्रिपुरारी
तोच रुद्र सहज होय गवळ्याचा कैवारी
तोच सांब झालासे महाकालेश्वर क्षिप्राकाठी
तिथेनांदे शंभूकैलासाचा पती

ॐकार होऊन येचंद्रमौली
विंध्याद्रीची कामना पूर्णझाली
ॐकार तो जाण हा अमलेश्वर, हीच जाण शिवकुटी
तिथेनांदे शंभूकैलासाचा पती

रावणासी फसवुनी गजानने वसविले, तेहे ज्योतिर्लिंग वैजनाथ
देवां दे चेही धन्वंतरी ज्याच्यामधेप्रवेशले, तेहे ज्योतिर्लिंग वैजनाथ
छायेपरी जिथे आहे संगती पार्वती
तिथेनांदे शंभूकैलासाचा पती

भीमनामेदानवाने बह्मदेवा दे च्या वराने
केलेसार्‍या जगतासी त्राही त्राही त्राही
संहाराया त्या दैत्दैयासी घेई भीमस्वरुपासी
हर विश्व व्यापुनिया राही राही राही
भीमाशंकराचेठायी नदी भीमा जन्म घेई
वनी डाकिनी या शंकराच्या अभिषेकासाठी
तिथेनांदे शंभूकैलासाचा पती

जानकीने रचियले
वालुका लिंग हे श्रीरामानेस्थापियले
भाविकास साधकास नित देत आस दे
उभा सेतुबंधी रामेश्वरतटी
तिथेनांदे शंभूकैलासाचा पती

ब्रह्मवाणी ठरू नयेखोटी याच्यासाठी इथेशिव भस्मसात झालेहो
त्याच भस्मातून फिरुनिया तेजाळून तिथेज्योतिर्लिंग प्रकटलेहो
अंघा नागनाथ जाणा वसे सदा येथ नागजनासाठी, तेच तया त्रिकाळी पूजिती
तिथेनांदे शंभूकैलासाचा पती

कैलास सोडून येसांब भोळा
भुलला कसा या वाराणशीला?
विश्वेश्वर शिवक्षेत्र सदैव दै स्मर
तिथेनांदे शंभूकैलासाचा पती

गोदावरीतटी एका ठायी नांदताती तिघे, ब्रह्मा विष्णु महेशहे
वैकुंठ चतुर्दशी र्द त्रिपुरी पौर्णिमा आणि महाशिवरात्रीस
भक्त लोटती भावे भजती त्रिनेत्र ज्योतिर्लिंगास
त्र्यंबकेश्वर महती जगती वर्णावी किती
तिथेनांदे शंभूकैलासाचा पती

गंगाधरा, गिरिजावरा, अभयंकरा, नित्‌त्या स्मरा
केदारनाथ, कर्पूरगौर, शिवनीलकंठ सूख शांती देतदे
भवदु:ख दु दूर कदू री विश्वनाथ, केदारनाथ केदारनाथ
परतत्त्व येथ पावेल शांती
तिथेनांदे शंभूकैलासाचा पती

श्री घॄष्णेश्वर वेरूळ गावी, काय तयाची महती गावी
विरह न साहे कैलासाला, लेणेहोऊन समीप आला
ग्रहणकाली शिवपावनवेडी शिवभक्तांची दाटी
तिथेनांदे शंभूकैलासाचा पती
Lyrics credit: https://www.aathavanitli-gani.com/Song/Tithe_Nande_Shambhu

Leave a comment

Leave a Reply